The UK’s independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting openness by public bodies and data privacy for individuals.

Ynglŷn â’r ICO

Ynglŷn â’r ICO

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw’r corff cyhoeddus annibynnol yn y DU sydd wedi’i sefydlu i hybu’r cyfle i weld gwybodaeth swyddogol ac i ddiogelu gwybodaeth bersonol. Rydym yn gorfodi’r Ddeddf Diogelu Data, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Rydym yn darparu canllawiau ar gyfer sefydliadau ac unigolion er mwyn hybu ymwybyddiaeth o hawliau a rhwymedigaethau ym maes gwybodaeth, sicrhau y cydymffurfir â’r gyfraith a hybu arferion da. Rydym yn dyfarnu ar gŵynion cymwys ac rydym yn gallu gweithredu pan fydd y gyfraith yn cael ei thorri.

Ddeddf Diogelu Data

Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi hawliau pwysig i bobl, gan gynnwys yr hawl i wybod pa wybodaeth amdanyn nhw sy’n cael ei chadw a’r hawl i gywiro gwybodaeth sy’n anghywir. Mae’r Ddeddf yn hybu buddiannau unigolion drwy ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau reoli gwybodaeth bersonol mewn modd cyfrifol.

Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig

Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig yn ategu’r Ddeddf Diogelu Data drwy reoleiddio sut y gall cyfathrebu electronig gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata i unigolion a sefydliadau pan nad ydyn nhw wedi gofyn amdano.

Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl gyffredinol i bobl weld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan y mwyafrif o awdurdodau cyhoeddus. Mae’r Ddeddf yn anelu at greu diwylliant agored ac atebol ar draws y sector cyhoeddus, ac mae’n caniatáu gwell dealltwriaeth o sut mae awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau, pam maen nhw’n cymryd y penderfyniadau y maen nhw’n eu cymryd a sut maen nhw’n gwario arian cyhoeddus.

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol yn gyfrwng ychwanegol i bobl sydd am weld gwybodaeth am yr amgylchedd. Mae’r Rheoliadau yn gymwys i fwy o sefydliadau na’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys rhai cyrff yn y sector preifat, ac mae llai o eithriadau ynddyn nhw.

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yw’r adran o’r Llywodraeth sy’n ein noddi ni.

Yr wybodaeth sydd ar gael yn Gymraeg

Sut i gael copïau caled o’n canllawiau

Rydyn ni’n cyhoeddi amrywiaeth mawr o daflenni, nodiadau cyfarwyddyd, canllawiau a deunyddiau hyfforddi i unigolion a sefydliadau. Mae’n cyhoeddiadau ni’n ymdrin â’r meysydd canlynol:

  • gwybodaeth am ddiogelu data;
  • gwybodaeth am ryddid gwybodaeth; a
  • gwybodaeth am yr ICO.

Mae’n cyhoeddiadau ni i gyd ar gael am ddim, ond mae yna ben draw ar faint o gopïau y cewch eu harchebu, sef 5 ar gyfer unigolion a 50 ar gyfer sefydliadau.

I gael copïau drwy’r post, anfonwch neges e-bost at Wales@ico.gsi.gov.uk gan roi’r wybodaeth ganlynol:

  • teitl y canllaw(iau) yr hoffech eu cael
  • sawl copi
  • eich enw
  • eich cyfeiriad post