English: Company previously fined for making nuisance calls is prosecuted for failing to change its ways

Mae cwmni sydd eisoes wedi’i ddirwyo am wneud galwadau niwsans wedi’i erlyn bellach am barhau i dorri’r gyfraith.

Cafodd Direct Choice Home Improvements Limited gosb ariannol sifil o £50,000 gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ym mis Mawrth 2016. Cafodd y cwmni Hysbysiad Gorfodi ffurfiol hefyd, yn mynnu ei fod yn rhoi’r gorau i gysylltu â phobl sydd wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn.

Serch hynny, parhaodd yr ICO i gael cwynion ac adroddiadau am alwadau marchnata gan y ffyrm na ofynnwyd amdanyn nhw, ac erbyn hyn mae Direct Choice wedi’i erlyn am dorri’r hysbysiad o dan bwerau gorfodi troseddol yr ICO.

Doedd neb o’r cwmni’n bresennol pan gafodd yr achos ei wrando gan Lys Ynadon Abertawe a chafodd trosedd o dan adran 47 o Ddeddf Diogelu Data 1998 ei brofi yn eu habsenoldeb. Cafodd Direct Choice, o Lansamlet, Abertawe, ddirwy o £400 a gorchymyn i dalu £364.08 a gordal dioddefwr o £40.

Dywedodd Pennaeth Gorfodi’r ICO, Steve Eckersley:

“Roedd y ffyrm wedi cael dirwy gan yr ICO yn barod a Hysbysiad Gorfodi, felly doedd ganddyn nhw ddim esgus o gwbl am barhau i wneud galwadau niwsans.                       

“Mae angen i gwmnïau wybod y byddwn ni ar eu hôl nhw ac yn defnyddio pob dull a modd sydd ar gael inni os byddan nhw’n penderfynu anwybyddu’r gyfraith a hawliau cyfreithiol dinasyddion i beidio â chael eu haflonyddu gan farchnata na ofynnwyd amdano.”

Y llysoedd ac nid yr ICO sy’n gosod cosbau troseddol. Roedd Direct Choice wedi talu £40,500 o’i ddirwy sifil flaenorol. Yn ddiweddar mae’r ICO wedi cael gwybod bod y cwmni wedi gwneud cais am gael ei ddatod a bydd yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Ansolfedd i adennill y gweddill.

Nodiadau i Olygyddion

 1. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, gan annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion
 2. Mae gan yr ICO gyfrifoldebau penodol sydd wedi’u nodi yn Neddf Diogelu Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003.
 3. Mae Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yr Undeb Ewropeaidd yn ddeddf newydd a fydd yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ac yn gymwys yn y Deyrnas Unedig o 25 Mai 2018 ymlaen. Mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau na fydd penderfyniad y Deyrnas Unedig i ymadael â’r UE yn effeithio ar gychwyn y GDPR.
 4. Gall yr ICO weithredu i newid ymddygiad sefydliadau ac unigolion sy’n casglu, defnyddio a chadw gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn cynnwys erlyn troseddwyr, gwaith gorfodi annhroseddol ac archwilio. Mae gan yr ICO bŵer i roi dirwy ariannol ar reolwr data o hyd at £500,000.
 5. Rhaid i unrhyw un sy’n prosesu gwybodaeth bersonol gydymffurfio ag wyth egwyddor y Ddeddf Diogelu Data, sy’n sicrhau bod gwybodaeth bersonol:
  • yn cael ei phrosesu mewn modd teg a chyfreithlon;
  • yn cael ei phrosesu at ddibenion cyfyngedig yn unig;
  • yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol;
  • yn gywir ac yn gyfoes;
  • yn peidio â chael ei chadw’n hirach nag y mae ei angen;
  • yn cael ei phrosesu yn unol â’ch hawliau;
  • yn gadarn; ac
  • yn peidio â chael ei throsglwyddo i wledydd eraill heb amddiffyniad digonol.
 6. Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yn cyd-fynd â’r Ddeddf Diogelu Maen nhw’n rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebu electronig. Ceir rheolau penodol ynghylch:
  • galwadau, negeseuon ebost, negeseuon testun a negeseuon ffacs at farchnata;
  • cwcis (a thechnolegau tebyg);
  • cadw gwasanaethau cyfathrebu’n ddiogel; a
  • phreifatrwydd cwsmeriaid o ran data ar draffig a lleoliadau, biliau fesul eitem, adnabod llinellau, a chofnodion mewn cyfeiriaduron.

   Rydym yn anelu at helpu sefydliadau i gydymffurfio â’r PECR a hybu arferion da drwy gynnig cyngor a chanllawiau. Byddwn yn cymryd camau gorfodi yn erbyn sefydliadau sy’n anwybyddu eu rhwymedigaethau’n barhaus.
 7. Mae Cosbau Ariannol Sifil (CMPs) yn dod o dan hawl i apelio i’r Siambr Reoleiddiol Gyffredinol (Tribiwnlys Haen Gyntaf) yn erbyn gosod y gosb ariannol a/neu swm y gosb a bennir yn yr hysbysiad cosb ariannol.
 8. Mae unrhyw gosb ariannol yn cael ei thalu i Gronfa Gyfunol y Trysorlys ac nid yw’n cael ei chadw gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
 9. I roi gwybod am bryder i’r ICO ffoniwch ein llinell gymorth ar 0303 123 1113 neu ewch i ico.org.uk/concerns.