The UK’s independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting openness by public bodies and data privacy for individuals.

Mae’r Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi dirwyo tri chwmni wahanol cyfanswm o £415,000 am anfon marchnata niwsans i bobl am gyllid ceir, paneli solar a chynlluniau angladd.

Mae ‘Colour Car Sales Ltd (CCSL)’ o Stoke-on-Trent, yn gwmni cyfryngwr credyd sy’n cael ei ddefnyddio am gyllid ceir. Mae nhw wedi cael dirwy o £170,000 am ddanfon negeseuon tecsts sy’n cyfeirio pobl i nifer o wefannau cyllid ceir.

Yn ystod ei hymchwiliad, gwelodd yr ICO dystiolaeth fod y cwmni wedi danfon 3,650,194 o negeseuon i unigolion ar anogaeth CCSL. Er hynny, nid oedd yn bosibl i ddarganfod y rhif bendant o’r negeseuon a ddaeth i law tanysgrifwyr oherwydd dif ymgysylltiad CCSL’s â’r ICO.

Roedd y negeseuon wedi cael eu danfon gan y cwmni o Hydref 2018 i Ionawr 2020. Casglwyd y wybodaeth o gwynion a wnaed gan bobl a’u derbyniodd.

Mae ‘Solarwave of Grays’, Essex, wedi cael dirwy o £100,000 am wneud 73,217 o alwadau marchnata digymell am gynnal a chadw paneli solar rhwng Ionawr a Hydref 2020. Fe wnaeth y cwmni wneud y galwadau ffôn i bobl sydd wedi cofrestru efo’r ‘Telephone Preference Service (TPS)’ ac na ddylent fod wedi’u derbyn.

Mae’r cwynion a dderbyniwyd gan yr ICO a’r TPS yn awgrymu fod Solarwave yn anfoesgar ac yn ddyfal wrth wneud y galwadau, ac hefyd yn anwybyddu ceisiadau i stopio’r galwadau.

Fe wnaeth un person gwyno:

“… Dwi wedi gofyn i nhw stopio galw yn gynt. Dwi hefyd wedi trial anwbyddu’r galwadau trwy beidio ag ateb. Roedd y cwmni yn parhau i alw felly nes i ateb y ffôn ddoe a dweud wrthynt ‘eto ein bod wedi cofrestru gyda chi. Mae’n fwy anifyr gan ein bod bellach yn gyn-gyfeiriadur. Mae’r cwmnϊau ‘ma yn bane o fywydau pobl a mae angen i nhw stopio. Mae bywyd yn ddigon caled ar hyn o bryd!”

Mae LTH Holdings, cwmni marchnata ffôn o Gaerdydd wedi cael dirwy o £145,000 am wneud 1.4 miliwn o alwadau yn gwerthu cynlluniau angladd i bobl sydd hefyd wedi cofrestru efo’r TPS am flwyddyn rhwng Mai 2019 a Mai 2020. Cafodd yr ICO 41 o gwynion. Mae gan yr ICO adroddiadau ar-lein sy’n dweud fod LTH wedi mabwysiadu dulliau ymysodol, gorfodol a pherswadiol wrth wneud galwadau marchnata, sy’n peri pryder o ystyried y gynulleidfa darged fod yn bobl fregus.

Ym mhob achos, ni chafodd y cwmnϊau caniatâd dilys sy’n ofynnol i ddanfon marchnata uniongyrchol ac mae hyn yn erbyn y gyfraith. (Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig –(PECR).

Rhoddwyd Rhybuddion Gorfodi iddynt hefyd yn eu gorchymyn i roi’r gorau i farchnata nes bod caniatâd wedi’i sicrhau.

Dywedodd Andy Curry, Pennaeth yr Ymchwiliadau:

“Mae cwmnϊau sy’n peledu pobl gyda negeseuon a galwadau ffôn nad ydynt wedi gofyn amdanynt, i werthu cynhyrchion a gwasanaethau nad ydynt eu heisiau, nid yn unig yn niwsans ond gallent hefyd beri gofid gwirioneddol, yn enwedig i’r rhai sy’n fwyaf agored i newid. Dyna pam rydyn ni wedi cymryd camau y cadarn a ddywedwyd yma heddiw.

“Busnesau sy'n gwneud galwadau marchnata uniongyrchol sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr fod pobl wedi rhoi cyniatâd cyn danfon marchnata. Rhaid iddyn nhw hefyd wneud yn siwŵr i beidio galw pobl sydd wedi cofrestu efo’r TPS”

Pan roddid dirwyon, mae’r ICO yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr fe’u derbynnir i ddod â chwmnϊau i gyfrif ar rhan y cyhoedd.

“Ddylai cyfarwyddwyr cwmnϊau sy’n diystyru’r gyfraith fod yn sicr y byddwn yn mynd ar eu trywydd – dylai busnesau eraill gymryd sylw,”

ychwanegodd Andy.

Gallwch darllen mwy am waith yr ICO i adfer dirwyon yma.

Gall unrhywun sy’n derbyn marchnata niwsans gwyno i ni yma.

Nodiadau i olygyddion

 1. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, gan annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.
 2. Mae gan yr ICO gyfrifoldebau penodol sydd wedi’u nodi yn Neddf Diogelu Data 2018, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003.
 3. Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yn  rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebu electronig. Ceir rheolau penodol ynghylch:
  • galwadau, negeseuon ebost, negeseuon testun a negeseuon ffacs at farchnata;
  • cwcis (a thechnolegau tebyg);
  • cadw gwasanaethau cyfathrebu’n ddiogel; a
  • phreifatrwydd cwsmeriaid o ran data ar draffig a lleoliadau, biliau fesul eitem, adnabod llinellau, a chofnodion mewn cyfeiriaduron.
 1. O dan y PECR, mae busnesau a'u swyddogion yn gallu wynebu dirwy o hyd at £500,000 gan yr ICO.
 2. Mae Cosbau Ariannol Sifil (CMPs) yn dod o dan hawl i apelio i’r Siambr Reoleiddiol Gyffredinol (Tribiwnlys Haen Gyntaf) yn erbyn gosod y gosb ariannol a/neu swm y gosb a bennir yn yr hysbysiad cosb ariannol.
 3. Mae unrhyw gosb ariannol yn cael ei thalu i Gronfa Gyfunol y Trysorlys ac nid yw’n cael ei chadw gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
 4. I roi gwybod am bryder i’r ICO , ffoniwch ein llinell gymorth 0303 123 1113 neu ewch i ico.org.uk/concerns.