The UK’s independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting openness by public bodies and data privacy for individuals.

Mae rheoleiddiwr diogelu data'r Deyrnas Unedig yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall grym eu data personol wrth iddyn nhw ddysgu, chwarae a chymdeithasu ar-lein.

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi lansio cyfres o gynlluniau gwersi a thaflenni gwaith sydd â'r nod o ddysgu disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd sut i ddiogelu eu preifatrwydd ar-lein a sut y gallan nhw reoli'r hyn y mae cwmnïau a llwyfannau ar-lein yn ei wybod amdanyn nhw.

Dywedodd Emily Keaney, Cyfarwyddwr Strategaeth Reoleiddio’r ICO:

"Gan fod plant yn dysgu sut i ddefnyddio iPad cyn dysgu reidio beic, mae'n hanfodol eu bod yn dysgu sut i gadw eu data personol yn ddiogel. Bydd y cynlluniau hyn yn sicrhau bod plant y Deyrnas Unedig yn dysgu am werth eu henw, ble maen nhw'n byw, beth maen nhw'n ei hoffi a ble maen nhw'n mynd o ddechrau eu taith ddata."

Mae'r adnoddau'n esbonio beth sy'n cyfrif fel data personol, sut i'w ddiogelu a sut i'w gadw'n breifat ar y cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw’n ymdrin â’r cwricwlwm ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig a gellir eu lawrlwytho am ddim oddi ar wefan yr ICO.

Mae'r adnoddau'n rhan o waith yr ICO ar adeiladu ymwybyddiaeth o'r Cod Plant, sef set o safonau y mae'n rhaid i wasanaethau ar-lein eu dilyn os yw'n debygol y bydd plant yn eu defnyddio. Mae hynny'n cynnwys sefydlu haenau ychwanegol o ddiogelwch ar gyfer data plant.

Dywedodd Ms Keaney:

“Yn sgil cyflwyno'r Cod Plant fis Medi diwethaf, mae'n bwysicach nag erioed bod athrawon yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i ddysgu eu disgyblion am y pethau cadarnhaol a negyddol ynglŷn â rhannu data personol gyda gwefannau, apiau a gwasanaethau ar-lein.

"Gobeithio y bydd yr adnoddau gwersi hyn yn galluogi athrawon i gyflwyno'r pynciau hyn yn y dosbarth, a dechrau'r sgwrs ynghylch cadw'n ddiogel ar-lein."

Bydd yr ICO yn llunio rhagor o adnoddau ynglŷn ag egwyddorion y Cod Plant er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod beth i'w ddisgwyl wrth agor ap, ymweld â gwefan neu chwarae gêm ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cod Plant, ewch i'n hyb pwrpasol ar y wefan neu anfonwch neges ebost at ein tîm Cod Plant yn childrenscode@ico.org.uk.

Nodiadau i Olygyddion

  1. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn cynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, gan hybu natur agored ymysg cyrff cyhoeddus a phreifatrwydd data i unigolion.
  2. Mae gan yr ICO gyfrifoldebau penodol sydd wedi’u nodi yn Neddf Diogelu Data 2018, Rheoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig ar Ddiogelu Data (GDPR y DU), Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003.
  3. Cynhwysodd y Llywodraeth ddarpariaethau yn Neddf 2018 i greu safonau o'r radd flaenaf yn y byd sy'n darparu dulliau diogelu priodol i blant pan fyddan nhw ar-lein.
  4. Mae’r 15 o safonau yn y Cod Plant yn cael eu hategu gan y deddfau diogelu data presennol sy'n gyfreithiol orfodadwy ac sy’n cael eu rheoleiddio gan yr ICO.
  5. I gael rhagor o wybodaeth am God Plant yr ICO, ewch i’n gwefan.
  6. Rhoddodd Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU bwerau cryfach newydd i’r ICO.