The ICO exists to empower you through information.

New school resources for teachers

We have produced a suite of school resources for teachers to use when discussing privacy issues and the value of personal data. The lesson plans cover what counts as personal data, why it’s valuable and how to keep it safe when using social media. The resources are free to download and use. We have also produced a set of worksheets for each PowerPoint to facilitate discussion.

We’ve added a set of lesson plans specifically on the Children’s Code. The Children’s code is a set of rules designed to make the internet a safer place for children to learn explore and play. It requires organisations to put the best interests of the child first when they are designing and developing apps, games, connected toys and websites that are likely to be accessed by young people.

Teachers can use these to help children identify where they can go to for support, including what they should do if they suspect an app, game or website is misusing their data or not conforming to the Children’s code.

Adnoddau ysgol newydd i athrawon

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o adnoddau ysgol i athrawon eu defnyddio wrth drafod materion preifatrwydd a gwerth data personol. Mae'r cynlluniau gwersi yn ymdrin â beth sy'n cyfrif fel data personol, pam mae’n werthfawr a sut i'w gadw'n ddiogel wrth ichi ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r adnoddau ar gael yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'u defnyddio. Rydym hefyd wedi cynhyrchu set o daflenni gwaith ar gyfer pob PowerPoint i hwyluso trafodaeth.

Rydym wedi ychwanegu cyfres o gynlluniau gwersi yn benodol ar y Cod Plant. Mae'r Cod Plant yn gyfres o reolau sydd wedi'u bwriadu i wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i blant ddysgu, ymchwilio a chwarae. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau roi buddiannau gorau'r plentyn yn gyntaf pan fyddant yn dylunio ac yn datblygu apiau, gemau, teganau cysylltiedig a gwefannau sy'n debygol o gael eu cyrchu gan bobl ifanc.

Gall athrawon ddefnyddio'r rhain i helpu plant i nodi ble gallan nhw fynd i gael cymorth, gan gynnwys yr hyn y dylen nhw ei wneud os ydyn nhw’n amau bod ap, gêm neu wefan yn camddefnyddio’u data neu nad yw’n cydymffurfio â'r cod Plant.