The ICO exists to empower you through information.

Lesson plans

Use these lesson plans and worksheets to discuss privacy issues and the value of personal data. The lesson plans cover what counts as personal data, why it’s valuable and how to keep it safe when using social media. The worksheets can be used to facilitate discussion generated by the lesson plans.

Cynlluniau gwersi

Defnyddiwch y cynlluniau gwersi a'r taflenni gwaith hyn i drafod materion preifatrwydd a gwerth data personol. Mae'r cynlluniau gwersi yn cwmpasu'r hyn sy'n cyfrif fel data personol, pam ei fod yn werthfawr a sut i'w gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Gellir defnyddio'r taflenni gwaith i hwyluso trafodaeth a gynhyrchir gan y cynlluniau gwersi.

Worksheets

Taflenni gwaith

Children's Code resources

The Children’s code is a set of rules designed to make the internet a safer place for children to learn explore and play. It requires organisations to put the best interests of the child first when they are designing and developing apps, games, connected toys and websites that are likely to be accessed by young people.

Use these resources to help children identify where they can go to for support, including what they should do if they suspect an app, game or website is misusing their data or not conforming to the Children’s code.

Adnoddau’r cod plant

Mae'r Cod Plant yn gyfres o reolau sydd wedi'u bwriadu i wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i blant ddysgu, ymchwilio a chwarae. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau roi buddiannau gorau'r plentyn yn gyntaf pan fyddant yn dylunio ac yn datblygu apiau, gemau, teganau cysylltiedig a gwefannau sy'n debygol o gael eu cyrchu gan bobl ifanc.

Defnyddiwch yr adnoddau hyn i helpu plant i nodi ble y gallant fynd i gael cymorth, gan gynnwys yr hyn y dylent ei wneud os ydynt yn amau bod ap, gêm neu wefan yn camddefnyddio eu data neu ddim yn cydymffurfio â'r cod Plant.

 

Further reading

Resources for secondary schools in Wales

Additional school resources are available from:

BBC: https://www.bbc.com/ownit/curations/teachers

Internet Matters: https://www.internetmatters.org/schools-esafety/