The ICO exists to empower you through information.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben wrth gasglu’r wybodaeth hon yw asesu’r holl droseddau y rhoddir gwybod amdanyn nhw a chymryd camau ynglŷn â nhw.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu inni brosesu data personol pan fydd angen gwneud hynny i gyflawni’n tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

O dan y gyfraith, mae’n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cyfathrebu electronig cyhoeddus roi gwybod i ni am unrhyw dor diogelwch sy’n ymwneud â data personol. Ar y cyd â gwybodaeth am y tor diogelwch, mae arnon ni angen enw a manylion cysylltu cynrychiolydd o’ch busnes.

Pam mae arnom ei angen

Rydym yn defnyddio’r data sy’n cael ei gasglu i gofnodi’r tor diogelwch, gwneud penderfyniadau am y camau y gallem eu cymryd, cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth a rhoi gwybod ichi am unrhyw gamau rydyn ni wedi’u cymryd.

Pa mor hir y byddwn yn ei gadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler ein hamserlen cadw gwybodaeth.

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn prosesu data personol ar y ffurflen tor diogelwch yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr, felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys pam y gallem wrthod eich cais, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Nac ydyn – dydyn ni ddim yn defnyddio proseswyr data ar gyfer yr uchod.